Village

A Villge bakugulisa makuni ghaku malalo

A Village ba kwa Kalimanjira mwa T/A Nkutumula ku Ntcheu mbakutemwa ndalama chomene mwakuti banthu bayamba kugongowa nawo madazi ghano.

Tose tikumanya kuti maloto gha chona ni mbeba zekha sono iwo palipose ngeti bangasanga ndalama ya lubilo mwakuti bayamba kugulisa makuni ghaku mawono.

Dazi linyake mumuzi umu mukachitika nyifwa ndipo bazukulu apo bakalutilanga kuthondo kukanozga nyumba ya munthu uyo watileka bakakumanizga dada munyake wali bize kutema makuni.

Dada uyu wakawulula vyose kuti walikupeleka ndalama kwa a Village kuti watememo makuni mu mawono ghakuwotchela uvuni wake.

Kwasono pano banthu batuma nthumwi kwa fumu kuti nkhalo iyi basinthe chifukwa seko za mwana ndizo zikuwotcha nyumba.

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *