Mitu

Golosale

Dada wa golosale wasomphola mwanakazi wamwene

Mama munyake uyo wakupanga geni ya vikondamoyo pa msika wa Magomero mwa T/A Chilikumwendo ku Dedza wasompholeka na mweneko golosale. Mama uyu nyengo zose mumutima mwake...

Read More
Village

A Villge bakugulisa makuni ghaku malalo

A Village ba kwa Kalimanjira mwa T/A Nkutumula ku Ntcheu mbakutemwa ndalama chomene mwakuti banthu bayamba kugongowa nawo madazi ghano. Tose tikumanya kuti maloto gha...

Read More
Basepuka

Basepuka batimbika mphama chifukwa cha chikwelete

Basepuka batatu awo bakugwila ntchito ku company yaku Lilongwe kwa Ngomani batchayika makofi mpaka nyenyezi tuuuu kumaso chifukwa chakugwentha kupeleka ngongoli....

Read More
Khuluku

Khuluku lachimbila pa chikaya bowowowowo

Pali dada munyake wakutchuka chomene kuno kwa Kachere ku Dedza wakupangiska lendi minda yake ndipo phindu walisangapo chomene kumasinda kose uku. Chaka chino...

Read More
Landilodi

Landilodi walilila ku josi

Landilodi munyake uyo walikuzenga nyumba zinandi kwa Mazengera ku Lilongwe bamukhawuliska chifukwa cha mbunu na ndalama. Dada uyu chaka chamala wakazenganga zinyumba...

Read More
Munyamata

Munyamata wapusikila kuluwala kuwopa nthengwa

Munyamata uyo wakasonga musungwana pa Facebook ku Blantyre walikupusikila uluwali pa dazi la muthimba mpaka nthengwa yatondeka dankha. Icho chikachitika ntchakuti banthu...

Read More
Vizimba

Mama wakusunga vizimba va mwana wake

Mama munyake ku Chingale ku Zomba wakukhala mwakubisama chifukwa soni zikumukola pakuti banthu bakumuganizila kuti ndiye wakusunga vizimba vakuti mwana wake wibenge...

Read More
Sukulu

Bapolisi bakola banthu batatu chifukwa chakunanga katundu wa sukulu ku Mchinji

Ba polisi ku boma la Mchinji bakusunga banalume batatu muchitolokosi chifukwa chakunanga katundu wa sukulu ya sekondale yakwendela ya Sopa A Kaitano Lubrino awo mba...

Read More
Nthengwa

Munyamata wamazga nthengwa yabene

Ka munyamata ako kakugulisa malonda pa msika kayawayiska nthengwa yabene mpaka sono yamala bwanganda. Mwanalume wakayamba kuzizwa pakuwona kuti viwawa vakatanga yayi...

Read More
Gogo

Gogo walilila ku josi

Munyamata munyake uyo ni gonankhumete wabila gogo kwa Nkanda ku Mulanje. Kwene munyamata uyu kumuwona pamaso mbwenu ukanenge kuti ndiye wakhawuliska agogo awo...

Read More
Ng'anga

Banthu bachimbila ng’anga muzinyumba zawo

Mizi yinandi ku Mitundu mu Lilongwe banthu bachimbila chifukwa mafumu ghachemeska ng’anga yaku Mozambique kuti yizaseche muchigaba chawo. Mafumu ghaku Mitundu...

Read More
Mama

Mama uyo ni fyatuli watimbika

Mu muzi wa Mdzeka mwa T/A Mazengera ku Lilongwe muli mama uyo ni fyatuli mphichi jalepo Mama uyu wakapusika mufumu wake pa tuuuu kuti wajoyina kadikomu iyo...

Read More
Mitundu

Somba yakoma munthu ku Lilongwe

Muzi uwo uli kufupi na Mitundu trading center ku Lilongwe sono wayambakukhala mwa mantha chifukwa musepuka wawo walikufwa chifukwa chakuti wakamila somba mwasoka. Nkhani...

Read More
K45 Million

K45 Million yili zule kwa uyo wana ukaboni

Wupu wakuwona vya musonkho muno mwithu wa Malawi Revenue Authority (MRA), ulikupeleka ndalama zakukwana K45 Million kuti zipelekeke ku muthu waliyose uyo wazunula...

Read More
Mboni za Yehova

Mboni za Yehova zakaka boma

Mpingo wa Mboni za Yehova wakaka boma kuti liphepiske chifukwa cha nkhaza izo likachita pa nyengo ya Kamuzu Banda Nkhani Mchitumbuka yaphalilika kuti wupu wa Mbuziman...

Read More