Ng'anga

Ng’anga bayilamula myezi 84 mugadi

Uyo wakwimilila boma pa milandu bwana Eford Kamphonje wakaphalilanga khoti lose kuti pali mama munyake uyo pa 1 September wakaluta ku ng’anga yinyake iyo zina lake ni Frank Mcdonald wa vyaka 24 kuti wakapemphe mankhwala ghakuti bawelelane na mwanalume wake uyo balikulekana.

Sono ng’anga iyi yikamuphalila mama uyu kuti wavule dankha vakuvwala vose ndipo wakakhale pakona apo pali kamtchuko ka maji.

Mama uyu apo wakamalizganga kuvula vakuvwala vake vose muthupi wakasanga kuti Frank Mcdonald wayamba kumubwaka nyengo yeneyiyo nakumugona.

Mama uyu wakatekeseka yayi wakalindizga mpaka wamalizga kumugona ndipo sono wakalutanga ku polisi ya Makokola  kukayowoya minthondwe iyo yamusangikila.

Polisi yikaluta naye ku chipatala cha Koche ndipo bakazomelezga nadi kuti mama uyu wagoneka.

Sono pakuti munthu uyo wakutunda mudambo wakwenela kuchenjezgeka pambele banthu bandakazule polisi yikayamba kupenja ng’anga mpaka bakayisanga kwa Jali ndiko yikabisama.

Nangauli pakwamba ng’anga yikakananga mulandu kwene boma likiza na bakaboni banayi, chifukwa kulije munthu uyo wangachimbila kujumpha chizgezge chake.

Frank Mcdonald mwahuno bamupa chilango chakuti wakhale myezi 84 mujele panji wangapenkha uzaghali.

Ng’anga iyi nja mumuzi mwa Mkukula mwa T/A Nankumba ku Mangochi.

Comments

commentsmonsterid

Professional journalist


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *