Munyamata

Munyamata wapusikila kuluwala kuwopa nthengwa

Munyamata uyo wakasonga musungwana pa Facebook ku Blantyre walikupusikila uluwali pa dazi la muthimba mpaka nthengwa yatondeka dankha.

Icho chikachitika ntchakuti banthu aba bakaba kuti bandawonanepo yayi kwene mwanakazi wakakholwa umo wakawonekelanga munyamata uyu.

Banthu aba bakalembelananga waka ma message pa Facebook chifukwa musungwana wakagwilanga ntchito ku vyalo vya kuwalo ndipo mwanalume kuno ku Malawi.

Sono pakuti musungwana wakamukholwa munyamata uyu, iye wakayamba kutumizga ndalama yakunozgekela muthimba ndipo wakalipila vose yekha nthena velo, holo, vakwimba,vakulya navinandivinandi

Dazi lati lakwana iye mwanakazi wakanyamuka kuluta ku Malawi kuti bakatolane.

Kwene mwanalume wakagongowa wati wamuwona pa maso chifukwa wakawonekanga kuti ntchilala chomene sono wakawopa kuti mbwenu banyake bamusekenge.

Pa dazi la muthimba mwanakazi wakavwala Velo kwene wasanga kuti mwanalume wakuwoneka yayi.

Kufika kunyumba basanga kuti wakutampha ndipo maso ghali tu-tu-tu ngeti wakufenta.

Bakachimbilila naye ku chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre ndipo madokotala ghakamupima nakuyowoya kuti nimuluwali yayi uyu.

Vinthu ivi mwanalume uyu wapusikizgilapo kabili kose ndipo banthu banyake bakuti wakalondanga waka vyuma vya mwanakazi ivyo wakamutumilanga apo wakaba ku vyalo vyakuwalo.

Banthu aba wose bakukhalila mu Blantyre City ndipo kwasono vikumanyikwa yayi kuti vimalenge mbuni

Comments

comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *