Nthengwa

Munyamata wamazga nthengwa yabene

Ka munyamata ako kakugulisa malonda pa msika kayawayiska nthengwa yabene mpaka sono yamala bwanganda.

Mwanalume wakayamba kuzizwa pakuwona kuti viwawa vakatanga yayi munyumba mwake.

Dazi linyake muwoli wake wakafika pakukwiya mpaka bakapatukana vipinda pakugona kwambula kumanya kuti kanyamata ako kakugulisa tomato pamsika wakwa Kanje ku Chiradzulu ndiko kakwendezgana na mama uyu.

Banthu aba kuti bamanyane chifukwa ntchakuti mwanakazi naye wakugulisa mandazi ghake pa msika wenewuwu ndipo kamunyamata aka ndiko kakaba best customer wawo pakugula mandazi ghawo.

Banthu aba mpaka bakapana pathupi icho chikapangiska kuti mfumu wake wazizwe pakuti balikupatukana nikale pakugona.

Nkhani iyi yikaluta kwa a village ndipo mama uyu wakawulula kwambula kubisako kanthu kuti kamunyamata kapamsika ndiko wakwendezgana nako.

Kwasono pano nthengwa yamala ndipo mama uyu wamulekela bana batatu mufumu wake kuti walele yekha.

Sono icho chaziziswa banthu ntchakuti kamunyamata aka sono kabasangila nyumba ya rent kuti bakhalengemo chifukwa bakukhumba kutolelanathu.

Mama uyu kwake nkhwa Kambalame kwa Likoswe mu boma la Chiradzulu ndipo waleka mwanalume wa sayizi yake nakulonda kasepuka kadokodoko

Nthengwa iyi banthu banandi yabatondola nkhope kamalilo kake chifukwa banja ili likatubiskika ku church kwene mwahuno ka vendor kapoka nakuthaza ndiko

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *