Mbili

Nkhani Mchitumbuka ni nkhwantha izo zikulemba makani muchiyowoyelo chithu nachilato chakulutiska panthazi chiyowoyelo ichi mu chalo mwithu

Malingana ni maboma agho ghali mwithu muno ghakukwana 26, Nkhani Mchitumbuka yikulemba ndondomeko yose ya umo vinthu vilili mu mizi

Ba mutolamakani bithu awo bali madela ghose muno mwithu bakuwoneseska kuti banthu bakumanya ivo vikuchitika mu vigaba vinyake chomenemene mu mizi.

Whatsapp : +265 880 599 750
Email : info@nkhanimchitumbuka.com
Address : Emthuzini Primary School, P.O Box 126, Mzimba