Mzalangwe

Mama wawiska chinthumwa ku Mzalangwe

Mama yunji ku Mzalangwe mu muzi wa Kalulu kwa Inkosi Chindi ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti chinthumwa chawa apo wachapanga.

Mannass Mbizi waphala kuti mama uyu bati mfumu wake wakugwira ntchito kwa munthu mnyake mu muzi uwu.

Dazi ili mama uyu bati wakaluta kukachapa mwakuti wali mkati mwa mulimo uwu, chinthumwa chikakhutuka kufumira mu buluku la mfumu wake, ivyo vikachitiska kuti banthu bose abo bakabapo bafwe na seko.

Apa ndipo vikavumbukwila kuti katundu uyu bati wakuwovwila dada uyu kuti abwana bake bamtemwenge kweneso baleke kumufumiska ntchito.

Pasono, mama na dada uyu bati bakwenda sindisindi chifukwa cha soni pakuti makani agha ghamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi cha Mzalangwe.

Comments

commentsmonsterid

Works at Mzimba Community Radio


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *