Category: Makani

Maphaska

Musungwana wa vyaka 15 waphokwa maphaska nakutaya wose muchimbuzi

Bapolisi bakugada musungwana mu chipatala chifukwa walikuponya bana ba maphaska wose awo wakachila mu chimbuzi. Kuti vivumbukwe tose tikumanya kuti pala mbeba yikuphokwa...

Nthumbidwa

Wapika vyaka 10 chifukwa chakugona nthumbidwa

Khoti laku Chikwawa mayilo lakhawuliska Allah Chauma wa vyaka 25  kuti wagwile ntchito yakalavula gaga mpaka vyaka 10 chifukwa chakukolelela nthumbidwa yambula kukula...

Kubazga

Kubazga sono kwaguza nkhunde na msisi wake mumasukulu

Ntchito yakuti bana basukulu bamanyenge kubazga mabuku makola kwambula kujiluma nesi chibwibwi sono yakola msewu kuno ku Mzuzu. Mulala wakovwila vya masambilo kuno ku...

Muliska

Muliska wakhwasula mbelele zake mumpingo

Muliska bamusangilila ku phili wakukhwasula mama uyo wamupemphelelanga. Pala ntchebe yakuluma kamoza mbwenu tikuti ni soka waka kwene pala yakuwelezga kabili apo sono...

Ntchimi

Ntchimi yasomphola mwanakazi wamwene kwa Mlongoti Chirwa

Ntchimi iyo yina kaluso kakutola banakazi babene mu muzi wa Mlongoti Chirwa kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba, yakumanizga panyuma pakuti mfumu wa mwanakazi yunji walonda...