Landilodi

Landilodi walilila ku josi

Landilodi munyake uyo walikuzenga nyumba zinandi kwa Mazengera ku Lilongwe bamukhawuliska chifukwa cha mbunu na ndalama.

Dada uyu chaka chamala wakazenganga zinyumba ngeti wafuntha kwene chifukwa chakuti sono ndalama yithu yikwenda makola yayi, naye vayamba kumusuzga kuti walutizge kuzenga zinyake.

Sono pali nyumba yinyake iyo wakayiyamba waka kwene wandayimalizge chaaaa.  Ndipo iye pakuti pa ndalama nkha khutu kweeee walikuganiza kuti ipo wapangiskenge lendi  ya nthenathena ku banthu awo bakukhumba kupanga vya uhule.

Pali dada munyake mu chigaba ichi uyo wakutemwa chomene kusonga banakazi babene ndipo wakwizanga nawo mu chinyumba chenechichi ichi.

Banthu banandi badandaulapo kwa landilodi kuti nyumba yawo iyi sono yayamba kunanga nthengwa za banyawo kwene iye wakati wakolenge yekha dazi linyake.

Khalekhale dada yula wakizaso na mwanakazi wa mwene kwene mweneko wakabakuti wapulikapo kale ndipo wakakhazgilathu kuseli kwa chinyumba ichi mpaka wakabawona bakunjila wose na mwanakazi wake.

Iye wakapanga kabefu yayi wakalindizgapo pachoko kuti ntchezgo yikonde ndipo wakayamba kugumula chinyumba kuti wanjile wakabakole.

Kwambula kumanya kuti chinyumba ichi kuseli kuli chikhululu icho bakafumilapo nakuchimbila.

Dada uyu wakawiska nyumba yose mpaka salazge salazge chifukwa chakukwiya kuti wandabasange.

A landilodi apo bakizanga bakasanga kuti nyumba yawo yose yadilizika.

Mweneko nyumba wakayezga kuluta kwa mfumu kukadandaula kwene nkhani bakasuskaso iye mwakuti wafwa ku maji.

Mama yula nthengwa yichalipo nangauli sono chipulikano chachepelapo mu banja mwawo chifukwa mwanalume ukaboni weneko wandausange kuti muwoli wake ni hule

 

 

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *