Khuluku

Khuluku lachimbila pa chikaya bowowowowo

Pali dada munyake wakutchuka chomene kuno kwa Kachere ku Dedza wakupangiska lendi minda yake ndipo phindu walisangapo chomene kumasinda kose uku.

Chaka chino wangukhumba kuti wakome tuyuni tubili na libwe limoza pakumwela masuku pamutu munthu munyake.

Pali munda unyake uwo munthu wakapeleka ndalama kuti walimenge ndiye. Kwene wati wachedwa mweneko munda wakaganiza kuti waguliseso ku munyakeso.

Munthu wachibili wati wapeleka depozi wakayambapo kulima nyengo yeneyiyo kwambula kumanya kuti paliso munyake wakwamba uyo walikulipila kale kheche kutiwaka wakapenjanga vilwelo vya ulimi.

Dazi linyake bakakumanizgana maso na maso pa munda. Dada uyo wakapeleka ndalama pakwamba wakayamba kupopota na yiiiii kwene munyake yula wakazgolangako chaaa.

Banthu babili aba bakapangana kuti ipo mweneko munda bamucheme kuti wazamazge mphindano.

Sono bakaphalilana njomba yaku ntheee:-

Munyake yula wakapeleka ndalama zose wabisame kuvivwati ndipo yula wana balance ndiye wafone kuti wazatole ndalama iyo yilikukhalako.

Mweneko munda wakiza kwambulaso kutaya nyengo yayi. Kwene apo bakaba mukati mwakudumbizgana mbwenu munyake yula wakagula pakwamba naye wakasotopoka mu vivwati nakwiza kufupi.

Apa ndipo mweneko munda yula wakayamba kuchimbila nthangalalo zitalizitali nakunjila pa thengele kebeee!

Nkhani iyi sono yili kwa Mfumu ndipo bakupenja uko dada uyu walikuya chifukwa wandawonekeso namwahuno pano kufumila mayilo

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *