Vivulupu

Dada uyo wakayambiska vivulupu pa Chisulo wakoleka

Dada wa vyaka 32 waku Chikwawa uyo zina lake ni Kasisi Katunga wakoleka mwahuno pa Chibili chifukwa chakuyambiska vivulupu vakupopeka ndopa mu ufwiti.

Juzi lila pa Chisulo kukasuzga ku Kasinthula Lodge chifukwa banthu bakatenge mulala wa Lodge iyi ndiye wakusunga vigebenga ivo vikupopa ndopa banthu mumayele.

Pakuti nyifwa ntchilonda chambula kupola, bapolisi bakayamba kupenja Kasisi Katunga chifukwa ndiye wakamema banyake kuti bayambe kuswa Lodge nakunanga vinthu vinandi.

Mulala wa polisi pa Chikwawa bwana Foster Benjamin wangusimikizgila Cosmas Saiti mutoliki withu wa Nkhani Mchitumbuka kuti Kasisi bamukola mise ya mwahuno pa 14 November 2017.

Nangauli icho chajumphapo ndikokuti ntchakufwa bapolisi bati nkhuku pala yamulila ndikokuti yikukhumba mumanye suzgo ilo lilipo kwene kuti chilwani chiyitayenge yayi. Sono chitengelo cha mulala wa Lodge iyi chingapita pa waka yayi mpaka Kasisi walangike chifukwa msewu wa Chikwawa-Nchalo wose ukajalika ndipo bakaswanga galimoto yose iyo yikajumphanga.

Kasisi Katunga bamuzengenge mulandu wakuyambiska viwawa ivo vilikunanga katundu munandi ku Kasinthula Lodge.

Munthu uyu wakufumila mumuzi mwa Salomeji kwa T/A Katunga ku Chikwawa.

 

Comments

commentsmonsterid

Professional journalist


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *