Basepuka

Basepuka batimbika mphama chifukwa cha chikwelete

Basepuka batatu awo bakugwila ntchito ku company yaku Lilongwe kwa Ngomani batchayika makofi mpaka nyenyezi tuuuu kumaso chifukwa chakugwentha kupeleka ngongoli.

Banthu aba nyengo zinandi bakutemwa kugula sima panji mboholi zakotcha nyengo ya nkhomalilo yawo pala bali ku ntchito chifukwa mankhwala ndigho ghakugoneska tulo munthu wakufuntha.

Ndipo mama uyo wakagulisanga vakulya ivi wakabagomezga chomene anyamata aba vangufika pa dyaka apa nane nidyakepo.

Mwakuti nyengo zinyake mama uyu wabakongozganga vakulya umo iwo bangakhumbila kutola kwambula kumanya kuti nyifwa pala yikutola munthu yikwiza ngeti nthulo kunozga kwake.

Sono pakuti mtima wamunyako ni silya ilo dambo mboholi izo bakakweleta pamoza na sima bakawezga yayi ndipo pakajumpha nyengo zitali mpaka mama uyu wakaluta ku polisi kukabasinapo khutu.

Anyamata aba wose bakachemeka ku polisi kwene pakuti iwo bakugomezga kuti uyo wakopa zuba wazamukhalapo pa ufumu yayi bakawukana mulandu uwu.

Apa sono bapolisi bakamanyilathu kuti bakukhwata matchisa mu mphepo ndipo moto ubukenge chaaa! Bakayamba kuswa makofi yumoza na munyake mpaka nyenyezi tuuuuu!

Ndipo sono bakayambanga kuzomela kweneso kuyowoya kuti ndalama za mwezi wamala zilikumala kale kwene bazamupeleka mwezi uno pala wamala.

Kwasono pano anyamata aba na mama uyu ni chimbwi na ntchebe.

Nangauli ukali na kufuntha mpha ukulu na unung’una bapolisi sono bakukhazga mwezi uno pala wamala kuti chikwelete ichi chipelekeke

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *