Ng'anga

Banthu bachimbila ng’anga muzinyumba zawo

Mizi yinandi ku Mitundu mu Lilongwe banthu bachimbila chifukwa mafumu ghachemeska ng’anga yaku Mozambique kuti yizaseche muchigaba chawo.

Mafumu ghaku Mitundu ghalikupulikana kuti ghachemeske ntchimi kuti yizasilike mizi yose yakuzwetelela chigaba ichi chifukwa ufwiti wasuzga chomene

Sono apo yikizilanga ntchimi iyi mbwenu banthu banandi muzinyumba zawo bakachimbilamo mpaka nasono pano bakumanyikwa uko balikuya yayi.

Machelo ghake apo ntchimi iyi yikayambilanga ntchito yake yamankhwala chinthu chinyake chikawa pasi kwene uko chafumila nokumanyikwa ndipo bakachivwalika kasalu kafipa na mikanda bwekabweka

Dela laku Mitindu ku Lilongwe kwatchuka mbili ya ufwiti ndipo banthu banandi badandaulapo ku mafumu pa nkhani iyi

Kwasono pano banthu bakugomezzga kuti ng’anga iyi njanadi chifukwa banthu awo balikuchimbila namwahuno pano bandaweleso kwiza mu zinyumba zawo

 

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *